Poniżej przedstawiamy ogólne warunku wynajmu samochodów w naszej wypożyczalni. Dokładnie taki sam regulamin jest integralną częścią podpisywanej umowy najmu.

 

OGÓLNE WARUNKI NAJMU i UŻYTKOWANIA SAMOCHODU

1. Niniejsze ogólne warunki najmu i użytkowania samochodu określają warunki korzystania z wynajętego samochodu, zwanego dalej pojazdem.

2. Najemca lub użytkownik gwarantuje, że podane przez niego dane są zgodne z prawdą i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, wyrażając tym samym zgodę na skserowanie swoich dokumentów potwierdzających tożsamość

3. Kierowca posiada niezbędne uprawnienia pozwalające na kierowanie pojazdem, a w szczególności, iż nie jest pozbawiony mocą orzeczenia kompetentnego organu tego prawa i nie toczy się przeciw niemu postępowanie, które mogłoby doprowadzić do pozbawienia go prawa jazdy.

4. Warunkiem wynajęcia samochodu jest posiadanie prawa jazdy minimum 2 lata oraz ukonczony 25 rok życia

5. Zapłata następuje gotówką lub przelewem z góry w całości, za deklarowany okres najmu zawarty w umowie plus kaucja minimum pięćset złotych, do rozliczenia w dniu zwrotu pojazdu. W przypadku powstania szkody na pojeździe, kaucja zostanie zatrzymana do czasu wyceny szkody,

6. Wszystkie ceny zawarte w umowie najmu pojazdu podane są w złotych polskich wg wartości netto i dolicza się do nich podatek VAT w wysokości 23%, z wyłączeniem kar umownych

7. Za opóźnienie zwrotu pojazdu najętego, z przyczyn leżących po stronie Najemcy lub Użytkownika do 3 godzin pobiera się odatkowo opłatę w wysokości 30pln netto za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, powyżej 3 godzin płaci się bezwzględnie jak za dobę najmu trwającą pełne 24 godziny zegarowe,

8. W dniu zwrotu pojazdu Najemca lub Użytkownik jest zobowiązany zapłacić ewentualne inne należności, wynikające z postanowień umowy,

9. Terminy płatności są datami ostatecznymi wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Wynajmującego.

10. Umowa zostaje zawarta na czas określony, każdorazowo w niej wskazany, jako termin wydania i planowanego zwrotu pojazdu, który może zostać przedłużony jedynie za uprzednią zgodą Wynajmującego, o ile Najemca lub Użytkownik zgłosi wniosek o przedłużenie umowy, najpóźniej w przedostatnim dniu jej trwania.

11. W przypadku braku zwrotu pojazdu w terminie bez zgody wynajmującego na przedłużenie wynajmu, Najemca lub Użytkownik zobowiązuje się zapłacić czynsz najmu według stawek, zgodnie z przyjętym cennikiem, za każdą rozpoczętą dobę najmu poza terminem określonym w umowie, plus karę umowną w wysokości 200zł za każdy dodatkowy dzień najmu.

12. Najemca lub Użytkownik otrzymuje pojazd opisany w umowie najmu w stanie dobrym i czysty w stanie technicznym umożliwiającym jego prawidłową i bezpieczną eksploatację.

13. Pojazd jest objęty polisą OC,AC,Assistance.

14. Najemca lub Użytkownik zobowiązuje się kierować pojazdem osobiście, lub upoważnioną przez niego osobą spełniającą warunki zawarte w punkcie 4, korzystać z pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami prawidłowej eksploatacji, oraz warunkami zawartej umowy, nie pozostawiać dokumentów w pojeździe, dbać o stan techniczny, dokonywać obsługi codziennej i w razie potrzeby uzupełniać paliwo, oleje, płyny, żarówki, ciśnienie w oponach, jak również dokonywać napraw uszkodzonych kół na koszt leżący po stronie bezpośredniego użytkownika pojazdu.

15. Najemca lub Użytkownik zobowiązuje się nie dokonywać w pojeździe żadnych napraw i zmian bez wiedzy wynajmującego, a w razie awarii powiadomić niezwłocznie Wynajmującego i postępować według jego instrukcji.

16. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży pojazdu i odmowie pokrycia tej szkody przez ubezpieczyciela w ramach polisy ubezpieczeniowej ze względu na winę najemcy, Najemca lub Użytkownik zobowiązuje się zapłacić w terminie 14 dni od dnia wezwania przez Wynajmującego stosownego odszkodowania.

17. W przypadku uszkodzenia pojazdu najemca lub użytkownik zobowiązuje się pokryć koszt naprawy szkody zgodnie z udziałem własnym do kwoty 2000zł.

18. W przypadku, gdy najęty pojazd ulegnie uszkodzeniu przez inny pojazd, lub zniszczeniu, zawiadomić na miejscu zdarzenia Policję w celu sporządzenia stosownego protokołu odnośnie okoliczności zajścia zdarzenia, w takim wypadku Najemca lub Użytkownik niezwłocznie zawiadomi Wynajmującego o zaistniałym zdarzeniu oraz przekaże mu wszelkie informacje o okolicznościach i świadkach zaistniałego zdarzenia. W przypadku wystąpienia szkody z winy Najemcy lub Użytkownika Wynajmujący ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy, w tym wypadku kaucja zostaje zatrzymana do momentu wyceny szkody.

19. Najemnca lub Użytkownik zbowiązuje się ponieść wszelkie koszty powstałe w wyniku eksploatacji najmowanego pojazdu nie objęte odpowiedzialnością z tytułu polis ubezpieczeniowych, a w szczególności spowodowane pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, udostępnienia pojazdu osobom trzecim, postoju w strefach płatnego parkowania lub niedozwolonych itp.

20. Najemnca lub Użytkownik zbowiązuje się pokryć w całości zmniejszenie odszkodowania, jeżeli przy badaniu okoliczności szkody zostanie stwierdzone, że kierujący przekroczył dopuszczalną na danym terenie prędkość,

21. W przypadku kradzieży pojazdu wraz z dokumentami i kluczami,Najemca lub Użytkownik zobowiązuje się pokryć koszty jego utraty w całości według aktualnej wartości rynkowej.

22. Samochód można użytkować na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Na wyjazd zagraniczny konieczna jest odrębna, pisemna zgoda Wynajmującego.

23. Ustanawia się bezwzględny zakaz palenia tytoniu w najętym pojeździe pod rygorem kary umownej w wysokości 500zł.

24. Wynajmujący nie odpowiada za naruszenie przez kierowcę pojazdu, przepisów o ruchu drogowym, płatnym postoju, itp., oraz za nałożone w tym zakresie kary pieniężne.

25. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżacych po stronie najemcy, Najemca lub Użytkownik upoważnia Wynajmującego, na wypadek rozwiązania niniejszej umowy najmu i niezwrócenia pojazdu w terminie, do wejścia na teren oraz pomieszczenia Najemcy lub Użytkownika, celem przejęcia pojazdu, również za pośrednictwem upełnomocnionych osób trzecich, na koszt Najemcy lub Użytkownika,

26. Kary umowne:
a. Za nie przestrzeganie zakazu palenia tytoniu w najętym pojeździe kara wynosi 500 złotych,
b. Za używanie pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem (przykładowo: holowanie innych pojazdów, ciągnięcie przyczep o większej masie niż dopuszczalna w dowodzie rejestracyjnym, rajdy, wyścigi) w wysokości 1000zł,
c. Za demontaż części, albo wyposażenia w najętym pojeździe, lub dokonanie przeróbek czy zmian bez zgody Wynajmującego, cofanie licznika kilometrów 2000 złotych,
d. Za bezumowne korzystanie kara wynosi 500złotych za każdą dobę użytkowania pojazdu i naliczana jest dodatkowo do każdego czynszu dobowego,
e. W przypadku wystąpienia szkody komunikacyjnej z innym pojazdem z winy Najemcy lub Użytkownika, Najemca zobowiązuje się zapłacić karę umowną w ryczałtowo ustalonej wartości 2000złotych,
f. Za utratę gwarancji na pojazd w wyniku okoliczności leżących po stronie Najemcy lub Użytkownika 2500złotych,
g. Za każdą dobę skrócenia wcześniej ustalonego najmu kara wynosi 30złotych
h. Brak kluczyka ze sterowaniem centralnego zamka 700złotych
i. Brak kluczyka bez sterowania centralnego zamka – 300zł
j. Brak lub uszkodzenie panela radia – 400zł
k. Brak dokumentów samochodu – 500zł
l. Brak polisy ubezpieczeniowej lub tablicy rejestracyjnej (za szt.) lub naklejki rej. Na szybie – 200zł
m. Zwrot brudnego samochodu jeżeli przekazany był czysty – 50zł
n. Brak lub uszkodzenie kołpaka oryginalnego – 80zł
o. Odpowiedź na zapytanie ze strony Straży Gminnej, Straży Miejskiej, Policji, Urzędu Celnego, Inspekcji Transportu Drogowego i innych uprawnionych służb i Urzędów – 100zł

27. Zapłata przewidzianych w niniejszych Warunkach Ogólnych Najmu Samochodu kar umownych nie wyłącza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

28. Najemca lub Użytkownik jest zobowiązany zwrócić pojazd do godziny i w dniu określonym w umowie, po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu, lub uzgodnieniu miejsca zwrotu, minimum 1 godzinę wcześniej, w stanie czystym i nie pogorszonym wraz z dokumentami oraz wyposażeniem z nim wydanym, a także stanem paliwa w chwili wydania. Koszt paliwa zużytego podczas wynajmu pokrywa Najemca. Samochód jest przekazywany ze stanem baku określonym w umowie. Ewentualne wątpliwości co do stanu paliwa Najemca powinien zgłosić do 5km od rozpoczęcia jazdy, w przeciwnym razie reklamacje nie będą uwzględniane. Przy zwrocie Najemca powinien zatankować samochód do stanu z momentu wydania, w przeciwnym razie Najemca zapłaci 6zł za każdy brakujący litr.

29. Nieoddanie pojazdu w wyznaczonym terminie bez poinformowania Wynajmującego zostanie uznane jako kradzież i zostanie zgłoszone odpowiednim organom, powodując skutki prawne.

30. Opłaty dodatkowe:
a. Wydanie samochodu poza godzinami pracy – opłata za obsługę 50zł netto
b. Wydanie samochodu w dzień świąteczny – opłata za obsługę 100zł netto
c. Zwrot samochodu poza godzinami pracy – 50zł netto
d. Zwrot samochodu w dzień świąteczny – 100zł netto
e. Upoważnienie na wyjazd zagraniczny - 50zł netto

31. Spory mogące wynikać na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy w Warszawie lub e-sąd w Lublinie.

32. W sporach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

33. Umowę wraz z warunkami sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.