Warunki najmu samochodów dostawczych

Poniżej przedstawiamy ogólne warunku wynajmu samochodów w naszej wypożyczalni. Dokładnie taki sam regulamin jest integralną częścią podpisywanej umowy najmu.

 

OGÓLNE WARUNKI NAJMU i UŻYTKOWANIA SAMOCHODU

1. Niniejsze ogólne warunki najmu i użytkowania samochodu określają warunki korzystania z wynajętego samochodu, zwanego dalej pojazdem.

2. Najemca lub użytkownik gwarantuje, że podane przez niego dane są zgodne z prawdą i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, posiada niezbędne uprawnienia pozwalające na kierowanie pojazdem, a w szczególności, iż nie jest pozbawiony mocą orzeczenia kompetentnego organu tego prawa i nie toczy się przeciw niemu postępowanie, które mogłoby doprowadzić do pozbawienia go prawa jazdy.

3. Warunkiem wynajęcia samochodu jest posiadanie prawa jazdy minimum 2 lata oraz ukonczony 21 rok życia

4. Zapłata następuje gotówką lub przelewem(kartą płatniczą) z góry w całości, za deklarowany okres najmu zawarty w umowie plus kaucja , do rozliczenia w dniu zwrotu pojazdu. W przypadku powstania szkody na pojeździe, kaucja zostanie zatrzymana do czasu wyceny szkody,

5. Wszystkie ceny zawarte w umowie najmu pojazdu podane są w złotych polskich wg wartości netto i dolicza się do nich podatek VAT w wysokości 23%, z wyłączeniem kar umownych

6. Za opóźnienie zwrotu pojazdu najętego, z przyczyn leżących po stronie Najemcy lub Użytkownika do 4 godzin pobiera się odatkowo opłatę w wysokości 30pln netto za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, powyżej 4 godzin płaci się bezwzględnie jak za dobę najmu trwającą pełne 24 godziny zegarowe,

7. W dniu zwrotu pojazdu Najemca lub Użytkownik jest zobowiązany zapłacić ewentualne inne należności, wynikające z postanowień umowy,

8. Terminy płatności są datami ostatecznymi wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Wynajmującego.

9. Umowa zostaje zawarta na czas określony, każdorazowo w niej wskazany, jako termin wydania i planowanego zwrotu pojazdu, który może zostać przedłużony jedynie za uprzednią zgodą Wynajmującego, o ile Najemca lub Użytkownik zgłosi wniosek o przedłużenie umowy, najpóźniej w przedostatnim dniu jej trwania.

10. Najemca lub Użytkownik otrzymuje pojazd opisany w umowie najmu  w stanie technicznym umożliwiającym jego prawidłową i bezpieczną eksploatację.

11. Pojazd jest objęty polisą OC,AC,Assistance.

12. Najemca lub Użytkownik zobowiązuje się kierować pojazdem osobiście, lub upoważnioną przez niego osobą spełniającą warunki zawarte w punkcie 4, korzystać z pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami prawidłowej eksploatacji, oraz warunkami zawartej umowy, nie pozostawiać dokumentów w pojeździe, dbać o stan techniczny, dokonywać obsługi codziennej i w razie potrzeby uzupełniać paliwo, oleje, płyny, żarówki, ciśnienie w oponach, jak również dokonywać napraw uszkodzonych kół na koszt leżący po stronie bezpośredniego użytkownika pojazdu.

13. Najemca lub Użytkownik zobowiązuje się nie dokonywać w pojeździe żadnych napraw i zmian bez wiedzy wynajmującego, a w razie awarii powiadomić niezwłocznie Wynajmującego i postępować według jego instrukcji.

14. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży pojazdu i odmowie pokrycia tej szkody przez ubezpieczyciela w ramach polisy ubezpieczeniowej ze względu na winę najemcy, Najemca lub Użytkownik zobowiązuje się zapłacić w terminie 14 dni od dnia wezwania przez Wynajmującego stosownego odszkodowania.

15.W przypadku uszkodzenia pojazdu z winy najemcy,najemca lub użytkownik zobowiązuje się pokryć koszt udziału własnego w szkodzie do wysokości 3000zł. Koszt naprawy wyceniany jest na podstawie kosztorysu warsztatu,jeżeli umowa zawierała ograniczenie udziału własnego najemca pokrywa koszty udziału własnego do kwoty 500zł. Jeśli miała miejsce kolizna z innym pojazdem z winy najemcy dodatkowo pobierana jest opłata administracyjna 500zł z tytułu likwidacji szkody z OC. Jeżeli uszkodzony pojazd uniemożliwia poruszanie się nim najemca zobowiązany jest zorganizować transport uszkodzonego auta do siedziby firmy wynajmującego lub pokryć koszty transportu jeżeli odległość transportu przewyższy limity ubezpieczenia assistance.

16. W przypadku, gdy najęty pojazd ulegnie uszkodzeniu przez inny pojazd, lub zniszczeniu, zawiadomić na miejscu zdarzenia Policję w celu sporządzenia stosownego protokołu odnośnie okoliczności zajścia zdarzenia, w takim wypadku Najemca lub Użytkownik niezwłocznie zawiadomi Wynajmującego o zaistniałym zdarzeniu oraz przekaże mu wszelkie informacje o okolicznościach i świadkach zaistniałego zdarzenia. W przypadku wystąpienia szkody z winy Najemcy lub Użytkownika Wynajmujący ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy, w tym wypadku kaucja zostaje zatrzymana do momentu wyceny szkody.

17. Najemnca lub Użytkownik zbowiązuje się ponieść wszelkie koszty powstałe w wyniku eksploatacji najmowanego pojazdu nie objęte odpowiedzialnością z tytułu polis ubezpieczeniowych, a w szczególności spowodowane pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, udostępnienia pojazdu osobom trzecim, postoju w strefach płatnego parkowania lub niedozwolonych itp.

18. Najemnca lub Użytkownik zbowiązuje się pokryć w całości zmniejszenie odszkodowania, jeżeli przy badaniu okoliczności szkody zostanie stwierdzone, że kierujący przekroczył dopuszczalną na danym terenie prędkość,

19. W przypadku kradzieży pojazdu wraz z dokumentami i kluczami,Najemca lub Użytkownik zobowiązuje się pokryć koszty jego utraty w całości według aktualnej wartości rynkowej.

20. Samochód można użytkować na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Na wyjazd zagraniczny konieczna jest odrębna, pisemna zgoda Wynajmującego.Wyjazd zagraniczny bez zgody wynajmującego objęty jest karą w wysokości 500zł

21. Wynajmujący nie odpowiada za naruszenie przez kierowcę pojazdu, przepisów o ruchu drogowym, płatnym postoju, itp., oraz za nałożone w tym zakresie kary pieniężne. 

22. W przypadku awarii auta nie leżącej po stronie najemcy wynajmujący zorganizuje samochód zastępczy w możliwie zbliżonych gabarytach, najpóźniej w czasie 24 godzin od zgłoszenia awarii. Jeżeli nie będzie to możliwe wynajmujący zwróci wpłacony koszt najmu za czas unieruchomienia pojazdu. Wynajmujący nie odpowiada za ewentualne koszty związane z opóźnieniem dostaw bądź uszkodzeniem przewożonego towaru w skutek długotrwałego postoju.

23. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżacych po stronie najemcy, Najemca lub Użytkownik upoważnia Wynajmującego, na wypadek rozwiązania niniejszej umowy najmu i niezwrócenia pojazdu w terminie, do wejścia na teren oraz pomieszczenia Najemcy lub Użytkownika, celem przejęcia pojazdu, również za pośrednictwem upełnomocnionych osób trzecich, na koszt Najemcy lub Użytkownika,

24. Kary umowne:
a. Za nie przestrzeganie zakazu palenia tytoniu w najętym pojeździe kara wynosi 500 złotych,
b. Za używanie pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem (przykładowo: holowanie innych pojazdów, ciągnięcie przyczep o większej masie niż dopuszczalna w dowodzie rejestracyjnym, rajdy, wyścigi) w wysokości 1000zł,
c. Za demontaż części, albo wyposażenia w najętym pojeździe, lub dokonanie przeróbek czy zmian bez zgody Wynajmującego,manipulację przy liczniku kilometrów 2000 złotych,
d. Za utratę gwarancji na pojazd w wyniku okoliczności leżących po stronie Najemcy lub Użytkownika 2500złotych,
e. Za każdą dobę skrócenia wcześniej ustalonego i opłaconego najmu opłata wynosi 30złotych/doba (reszta opłaconej kwoty za deklarowany okres najmu jest zwracana)
g. Brak lub uszkodzenie kluczyka ze sterowaniem centralnego zamka 1000złotych
h. Brak dokumentów samochodu – 500zł
i. Brak polisy ubezpieczeniowej lub tablicy rejestracyjnej (za szt.) lub naklejki rej. Na szybie – 200zł
j. Zwrot brudnego samochodu jeżeli przekazany był czysty – 50zł, brudna tapicerka wewnątrz - 100zł
l. Odpowiedź na zapytanie ze strony Straży Gminnej, Straży Miejskiej, Policji, Urzędu Celnego, Inspekcji Transportu Drogowego i innych uprawnionych służb i Urzędów na zdarzenia mające miejsce w czasie trwania umowy – 100zł

25. Zapłata przewidzianych w niniejszych Warunkach Ogólnych Najmu Samochodu kar umownych nie wyłącza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

26. Najemca lub Użytkownik jest zobowiązany zwrócić pojazd do godziny i w dniu określonym w umowie, po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu, lub uzgodnieniu miejsca zwrotu, minimum 1 godzinę wcześniej, w stanie czystym i nie pogorszonym wraz z dokumentami oraz wyposażeniem z nim wydanym, a także stanem paliwa w chwili wydania. Koszt paliwa zużytego podczas wynajmu pokrywa Najemca. Samochód jest przekazywany ze stanem baku określonym w umowie. Ewentualne wątpliwości co do stanu paliwa Najemca powinien zgłosić do 5km od rozpoczęcia jazdy, w przeciwnym razie reklamacje nie będą uwzględniane. Przy zwrocie Najemca powinien zatankować samochód do stanu z momentu wydania, w przeciwnym razie Najemca zapłaci 6zł za każdy brakujący litr.

27. Nieoddanie pojazdu w wyznaczonym terminie bez poinformowania Wynajmującego zostanie uznane jako kradzież i zostanie zgłoszone odpowiednim organom, powodując skutki prawne. Z tytułu przywłaszczenia samochodu naliczana jest kara umowna w wysokości 3000zł

28. Opłaty dodatkowe:
a. Wydanie samochodu poza godzinami pracy – opłata za obsługę 50zł netto
b. Wydanie samochodu w dzień świąteczny – opłata za obsługę 100zł netto
c. Zwrot samochodu poza godzinami pracy – 50zł netto
d. Zwrot samochodu w dzień świąteczny – 100zł netto
e. Upoważnienie na wyjazd zagraniczny - 70zł netto

29. Spory mogące wynikać na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby wynajmującego.

30. W sporach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

31. Umowę wraz z warunkami sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.