Warunki najmu samochodów dostawczych

Poniżej przedstawiamy ogólne warunku wynajmu samochodów w naszej wypożyczalni. Dokładnie taki sam regulamin jest integralną częścią podpisywanej umowy najmu.

 

OGÓLNE WARUNKI NAJMU i UŻYTKOWANIA SAMOCHODU

1. Niniejsze ogólne warunki najmu i użytkowania samochodu określają warunki korzystania z wynajętego samochodu, zwanego dalej pojazdem.

2. Najemca lub użytkownik gwarantuje, że podane przez niego dane są zgodne z prawdą i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, posiada niezbędne uprawnienia pozwalające na kierowanie pojazdem, a w szczególności, iż nie jest pozbawiony mocą orzeczenia kompetentnego organu tego prawa i nie toczy się przeciw niemu postępowanie, które mogłoby doprowadzić do pozbawienia go prawa jazdy.

3. Warunkiem wynajęcia samochodu jest posiadanie prawa jazdy minimum 2 lata oraz ukonczony 21 rok życia

4. Zapłata następuje kartą płatniczą/kredytową lub przelewem z góry w całości, za deklarowany okres najmu zawarty w umowie plus kaucja , do rozliczenia w dniu zwrotu pojazdu. W przypadku powstania szkody na pojeździe, kaucja zostanie zatrzymana do czasu wyceny szkody,

5. Wszystkie ceny zawarte w umowie najmu pojazdu podane są w złotych polskich wg wartości netto i dolicza się do nich podatek VAT w wysokości 23%

6. Za opóźnienie zwrotu pojazdu najętego, z przyczyn leżących po stronie Najemcy lub Użytkownika do 4 godzin pobiera się odatkowo opłatę w wysokości 30pln netto za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, powyżej 4 godzin płaci się bezwzględnie jak za dobę najmu trwającą pełne 24 godziny zegarowe,

7. W dniu zwrotu pojazdu Najemca lub Użytkownik jest zobowiązany zapłacić ewentualne inne należności, wynikające z postanowień umowy,

8. Terminy płatności są datami ostatecznymi wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Wynajmującego.

9. Umowa zostaje zawarta na czas określony, każdorazowo w niej wskazany, jako termin wydania i planowanego zwrotu pojazdu, który może zostać przedłużony jedynie za uprzednią zgodą Wynajmującego, o ile Najemca lub Użytkownik zgłosi wniosek o przedłużenie umowy, najpóźniej w przedostatnim dniu jej trwania.

10. Najemca lub Użytkownik otrzymuje pojazd opisany w umowie najmu w stanie technicznym umożliwiającym jego prawidłową i bezpieczną eksploatację.

11. Najemca lub Użytkownik zobowiązuje się kierować pojazdem osobiście, lub upoważnioną przez niego osobą spełniającą warunki zawarte w punkcie 3, korzystać z pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami prawidłowej eksploatacji, oraz warunkami zawartej umowy, nie pozostawiać dokumentów w pojeździe, dbać o stan techniczny, dokonywać obsługi codziennej i w razie potrzeby uzupełniać paliwo, oleje, płyny, żarówki, ciśnienie w oponach, jak również dokonywać napraw uszkodzonych kół na koszt leżący po stronie bezpośredniego użytkownika pojazdu.

12. Najemca lub Użytkownik zobowiązuje się nie dokonywać w pojeździe żadnych napraw i zmian bez wiedzy wynajmującego, a w razie awarii powiadomić niezwłocznie Wynajmującego i postępować według jego instrukcji.

13. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży pojazdu i odmowie pokrycia tej szkody przez ubezpieczyciela w ramach polisy ubezpieczeniowej ze względu na winę najemcy, Najemca lub Użytkownik zobowiązuje się zapłacić w terminie 14 dni od dnia wezwania przez Wynajmującego pełnej wartości samochodu na dzień szkody.

14.W przypadku uszkodzenia pojazdu z winy najemcy,najemca lub użytkownik zobowiązuje się pokryć koszt udziału własnego w szkodzie do wysokości 7000zł. Koszt naprawy wyceniany jest na podstawie kosztorysu warsztatu,jeżeli umowa zawierała ograniczenie udziału własnego najemca pokrywa koszty udziału własnego adekwatnie do wykupionego ubezpieczenia. Jeśli miała miejsce kolizna z innym pojazdem z winy najemcy dodatkowo pobierana jest opłata administracyjna 500zł z tytułu likwidacji szkody z OC, jeżeli został wykupiony dodatkowy pakiet ubezpieczenie płatność następuje według zakresu wykupionego pakietu.Jeżeli uszkodzony pojazd uniemożliwia poruszanie się nim najemca zobowiązany jest zorganizować transport uszkodzonego auta do siedziby firmy wynajmującego lub pokryć koszty transportu zorganizowanego przez wynajmującego.

15. W przypadku, gdy najęty pojazd ulegnie uszkodzeniu przez inny pojazd, lub zniszczeniu, zawiadomić na miejscu zdarzenia Policję w celu sporządzenia stosownego protokołu odnośnie okoliczności zajścia zdarzenia, w takim wypadku Najemca lub Użytkownik niezwłocznie zawiadomi Wynajmującego o zaistniałym zdarzeniu oraz przekaże mu wszelkie informacje o okolicznościach i świadkach zaistniałego zdarzenia. W przypadku wystąpienia szkody z winy Najemcy lub Użytkownika Wynajmujący ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy, w tym wypadku kaucja zostaje zatrzymana do momentu wyceny szkody.

16. Najemnca lub Użytkownik zbowiązuje się ponieść wszelkie koszty powstałe w wyniku eksploatacji najmowanego pojazdu nie objęte odpowiedzialnością z tytułu polis ubezpieczeniowych, a w szczególności spowodowane pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, udostępnienia pojazdu osobom trzecim, postoju w strefach płatnego parkowania lub niedozwolonych itp.

17. Najemnca lub Użytkownik zbowiązuje się pokryć w całości zmniejszenie odszkodowania, jeżeli przy badaniu okoliczności szkody zostanie stwierdzone, że kierujący przekroczył dopuszczalną na danym terenie prędkość,

18. W przypadku kradzieży pojazdu wraz z dokumentami i kluczami,Najemca lub Użytkownik zobowiązuje się pokryć koszty jego utraty w całości według aktualnej wartości rynkowej.

19. Samochód można użytkować na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Na wyjazd zagraniczny konieczna jest odrębna, pisemna zgoda Wynajmującego.Wyjazd zagraniczny bez zgody wynajmującego objęty jest karą w wysokości 500zł

20. Wynajmujący nie odpowiada za naruszenie przez kierowcę pojazdu, przepisów o ruchu drogowym, płatnym postoju, itp., oraz za nałożone w tym zakresie kary pieniężne.

21. W przypadku awarii auta nie leżącej po stronie najemcy wynajmujący zorganizuje samochód zastępczy w możliwie zbliżonych gabarytach, najpóźniej w czasie 24 godzin od zgłoszenia awarii. Jeżeli nie będzie to możliwe wynajmujący zwróci wpłacony koszt najmu za czas unieruchomienia pojazdu. Wynajmujący nie odpowiada za ewentualne koszty związane z opóźnieniem dostaw bądź uszkodzeniem przewożonego towaru w skutek długotrwałego postoju.

22. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżacych po stronie najemcy, Najemca lub Użytkownik upoważnia Wynajmującego, na wypadek rozwiązania niniejszej umowy najmu i niezwrócenia pojazdu w terminie, do wejścia na teren oraz pomieszczenia Najemcy lub Użytkownika, celem przejęcia pojazdu, również za pośrednictwem upełnomocnionych osób trzecich, na koszt Najemcy lub Użytkownika,

23. Kary umowne:
a. Za nie przestrzeganie zakazu palenia tytoniu w najętym pojeździe kara wynosi 500 złotych,
b. Za używanie pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem (przykładowo: holowanie innych pojazdów, ciągnięcie przyczep o większej masie niż dopuszczalna w dowodzie rejestracyjnym, rajdy, wyścigi) w wysokości 1000zł,
c. Za utratę gwarancji na pojazd w wyniku okoliczności leżących po stronie Najemcy lub Użytkownika 2500złotych,
d. Za każdą dobę skrócenia wcześniej ustalonego i opłaconego najmu opłata wynosi 30złotych/doba (reszta opłaconej kwoty za deklarowany okres najmu jest zwracana)
e. Brak lub uszkodzenie kluczyka ze sterowaniem centralnego zamka 1000złotych
f. Brak dokumentów samochodu – 500zł
g. Zwrot brudnego samochodu jeżeli przekazany był czysty – 30zł furgon, 50zł kontener i plandeka, brudna tapicerka wewnątrz - 100zł
h. Odpowiedź na zapytanie ze strony Straży Gminnej, Straży Miejskiej, Policji, Urzędu Celnego, Inspekcji Transportu Drogowego i innych uprawnionych służb i Urzędów na zdarzenia mające miejsce w czasie trwania umowy – 100zł

24. Zapłata przewidzianych w niniejszych Warunkach Ogólnych Najmu Samochodu kar umownych nie wyłącza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

25. Najemca lub Użytkownik jest zobowiązany zwrócić pojazd do godziny i w dniu określonym w umowie, po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu, lub uzgodnieniu miejsca zwrotu, minimum 1 godzinę wcześniej, w stanie czystym i nie pogorszonym wraz z dokumentami oraz wyposażeniem z nim wydanym, a także stanem paliwa w chwili wydania. Koszt paliwa zużytego podczas wynajmu pokrywa Najemca. Samochód jest przekazywany ze stanem baku określonym w umowie. Ewentualne wątpliwości co do stanu paliwa Najemca powinien zgłosić do 5km od rozpoczęcia jazdy, w przeciwnym razie reklamacje nie będą uwzględniane. Przy zwrocie Najemca powinien zatankować samochód do stanu z momentu wydania.

26. Nieoddanie pojazdu w wyznaczonym terminie bez poinformowania Wynajmującego zostanie uznane jako kradzież i zostanie zgłoszone odpowiednim organom, powodując skutki prawne. Z tytułu przywłaszczenia samochodu naliczana jest kara umowna w wysokości 3000zł

27. Opłaty dodatkowe:
a. Wydanie samochodu poza godzinami pracy – opłata za obsługę 50zł netto
b. Wydanie samochodu w dzień świąteczny – opłata za obsługę 100zł netto
c. Zwrot samochodu w dzień świąteczny – 100zł netto
d. Upoważnienie na wyjazd zagraniczny - 100zł netto

28. Spory mogące wynikać na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby wynajmującego.

29. W sporach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

30. Umowę wraz z warunkami sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.